Анонс

Дорогі Друзі, ласкаво просимо на Форум активного відпочинку!
Пошук по www.active.lviv.ua:
Пользовательского поиска

Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 16.11.2009 11:25 pm

прошу читати та вносити пропозиції
друкований варіант статуту є в приміниках на південному в Тараса

1. Загальні положення

1. Львівська громадська організація “Львівський карповий клуб” (далі – «ЛК Клуб») є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
2. “Львівський карповий клуб” здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства (ЗУ “Про об'єднання громадян”) та цього статуту.
3. Діяльність Львівської громадської організації “Львівський карповий клуб” має статус місцевої та поширюється на території Львівської області.
4. “Львівський карповий клуб” набуває право юридичної особи з моменту його державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством. Львівська громадська організація має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. “Львівський карповий клуб” має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
5. Львівська громадська організація “Львівський карповий клуб” має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику.
6. Символіка “Львівський карповий клуб” реєструється у встановленому законом порядку.
7. Львівська громадська організація “Львівський карповий клуб” знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кубанська, 18б, індекс 79011.

2.Найменування і місцезнаходження громадської організації «Львівський карповий клуб»
Повне найменування громадської організації: Громадська організація «Львівський карповий клуб».
Скорочене найменування організації: Громадська організація «ЛК Клуб».
Місцезнаходження громадської організації: м. Львів, вул. Кубанська, 18б, індекс 79011.

3. Мета та завдання «ЛК Клуб»
1. Основною метою діяльності Львівської громадської організації «ЛК Клуб» є сприяння розвитку риболовного спорту у Львівській області та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.
2. Завданнями «ЛК Клубу» є:
 сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя.
 створення необхідних умов членам «ЛК Клубу» для проведення рибалки, зокрема карпової;
 розвиток і зміцнення зв'язків з іншими федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях.;
 пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, зокрема карпової ловлі як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян;
 пропаганда охорони природи, виховання у членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», громадян України поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
3. Для виконання завдань «ЛК Клуб» у встановленому законом порядку:
 Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій;
 сприяє розвитку риболовного спорту у Львівській області;
 організовує проведення змагань з риболовного спорту;
 підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
 виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
 вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
 сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», спортивного інвентарю та обладнання.
 займається іншою діяльністю, яка спрямована на реалізацію програмної мети та завдань «ЛК Клубу» і не суперечить чинному законодавству

4. Члени «Львівського карпового клубу» їх права та обов’язки
1. Членство в «ЛК Клубі» є добровільним індивідуальним, може бути колективним та є фіксованим.
2. Засновники «Львівського карпового клубу» є його членами.
3. Індивідуальними членами «ЛК Клубу» можуть бути громадяни України,які досягли 16 років і визнають Статут «Львівського карпового клубу», сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Львівської громадської організації «ЛК Клуб» .
4. Колективними членами громадської організації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій всіх форм власності і господарювання, інших громадських організацій, які визнають Статут та активно сприяють діяльності «ЛК Клубу».
Вступ до Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Президії «ЛК Клубу».
Заявник набуває статусу члена «ЛК Клуб» з моменту прийняття рішення Президією «Львівського карпового клубу» про задоволення його заяви.
Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Президії «ЛК Клубу» на підставі рішення зборів колективу підприємства, організації, установи, закладу та поданної заяви.
Колективні члени «ЛК Клубу» реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
5. Члени «ЛК Клубу» мають право:
 займатися, у встановленому порядку, аматорською риболовлею у закріплених угіддях, що надані в користування цій організації, за наявності членського квитка даної громадської організації або інших необхідних документів;
 брати участь із правом вирішального голосу на Загальних зборах;
 обирати та бути обраними до керівних органів громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності «ЛК Клубу»;
 користуватися символікою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»
 брати участь у плануванні та обговорені підсумків діяльності «ЛК Клубу»;
 вносити пропозиції по встановленню недоліків та покращенню роботи «ЛК Клубу».
 добровільно, за письмовою заявою, вийти з членства Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»

6. Члени «ЛК Клубу» зобов’язані:
 дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних Зборів та керівних органів;
 брати активну участь у діяльності «ЛК Клубу»;
 дотримуватися принципів спортивної етики, справедливої та чесної боротьби;
 не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди громадській організації;
 своєчасно сплачувати членські внески у розмірі і порядку, встановленому Президією Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 дотримуватись правил спортивної риболовлі, принципу «спіймав – відпусти».
7. Членство у Львівській громадській організації «Львівський карповий клуб» може бути припинено на підставі письмової заяви індивідуального члена «ЛК Клубу» поданої до Президії Львівської громадської організації або за рішенням Президії у випадку:
 несплати членських внесків більш ніж 3 (три) місяці;
 діяльність, яка суперечить меті та завданням «ЛК Клубу»;
 нанесення «ЛК Клубу» моральної та матеріальної шкоди
Колективні члени громадської організації «Львівський карповий клуб» вибувають на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації — колективного члена «ЛК Клубу».
Членам Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб», які вибули чи виключені з неї, членські внески не повертаються.

5. Порядок утворення статутних органів «ЛК Клубу» та їх повноваження
Статутними органами громадської організації «Львівський карповий клуб» є:
 Загальні збори;
 Президія;
 Голова Президії.
1. Вищим керівним органом «ЛК Клубу» є Загальні збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік і є правочинними , якщо на них присутні 1/2 членів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи Президії та за письмовою вимогою 1/3 членів «ЛК Клубу». Дата скликання Загальних зборів, порядок денний, регламент обрання керівних органів оголошується не менш ніж за один місяць до початку Загальних зборів письмово, шляхом повідомлення через місцеву пресу.
Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах членів «ЛК Клубу».
Рішення з питань ліквідації, реорганізації, внесення змін і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа присутніх на зборах членів «ЛК Клубу».
2. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю «ЛК Клубу».
До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень, які підлягають обов'язковій реєстрації;
 затвердження основних напрямків діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб»;
 обрання Президії та Голови Президії «ЛК Клубу»;
 реалізація права власності на майно та кошти «ЛК Клубу»;
 створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств і засобів масової інформації та прийняття рішень про їх ліквідацію;
 прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію «ЛК Клубу».
3. В період між Загальними зборами роботою Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» керує Президія, що складається з 3-х осіб, одним з учасників якої є Голова Президії громадської організації «ЛК Клуб» та обирається на 3 роки. Засідання Президії скликаються Головою, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз на чотири місяці.
Засідання Президії є правомочним, коли в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, у разі рівності голосів, голос Голови Президії «ЛК Клубу» є вирішальним.
4. Президія «ЛК Клубу»:
 скликає Загальні збори;
 організовує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах;
 вирішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм та проектів «ЛК Клубу;
 затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
 визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 приймає та виключає із членів «ЛК Клубу»;
 затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
5. Голова Президії «ЛК Клубу» обирається на Загальних зборах терміном на 3 календарних роки.
У відповідності зі своїми повноваженнями Голова Президії «ЛК Клубу»:
 організовує роботу Президії Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» з виконання рішень, прийнятих Загальними зборами;
 представляє інтереси «ЛК Клубу» в державних законодавчих та виконавчих органах, взаємовідносинах з іншими організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами в Україні та за її межами;
 підписує офіційну документацію;
 здійснює оперативне управління майном та коштами «ЛК Клубу», розпоряджається рахунками відкритими в банківських установах;
 слідкує за відповідністю діяльності «ЛК Клубу» Статуту;
 несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів, забезпечує ведення відповідної фінансової документації;
 укладає будь-які договори, угоди та видає накази щодо укладання трудових договорів з штатними працівниками «ЛК Клубу».
6. Майно та кошти «ЛК Клубу»
1. Кошти та майно «ЛК Клубу» утворюються з таких джерел:
 надходження від вступних та членських внесків членів «ЛК Клубу»;
 надходження від господарської та іншої комерційної діяльності, створених Львівською громадською організацією «Львівський карповий клуб» госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
 майна, переданого засновниками, членами (участниками), а також придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом;
 пожертви громадян, підприємств, установ та організацій.
2. З метою виконання статутних завдань «ЛК Клуб» може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій та установ з правом юридичної особи.
3. Кошти «ЛК Клубу» спрямовуються виключно на виконання статутної мети та завдань. Власником коштів та майна є «ЛК Клуб», як юридична особа. Кожен окремий член «ЛК Клубу» не має право власності на частку майна та коштів Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
4. Контроль за дотриманням Статуту та фінансово-господарської діяльності «ЛК Клубу» здійснює Голова Президії, який підзвітний Загальним зборам.
5. «ЛК Клуб», створені нею госпрозрахункові установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6. Припинення діяльності «ЛК Клубу»
1. Припинення діяльності Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб» може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
2. Ліквідація чи реорганізація «ЛК Клубу» здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів «ЛК Клубу» присутніх на зборах.
3. Майно та кошти громадської організації «Львівський карповий клуб», у разі її ліквдації, не можуть перерозподілятися між її членами, і за рішенням Загальних зборів повинні бути передані іншій неприбутковій організації, або зараховані в доход бюджету.
4. Діяльність «ЛК Клубу» може бути примусово ліквідована за рішенням суду.

Підписи засновників громадської організації «Львівський карповий клуб»


Костест Стефанович __________________
Сендега Тарас Романович ___________________
Мовчко Олексій Омелянович ___________________
Мартинець Тарас Григорович ___________________

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: статут

» 17.11.2009 06:32 pm

4. Президія «ЛК Клубу»:
 скликає Загальні збори;
 організовує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах;
 вирішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм та проектів «ЛК Клубу;
 затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує річні фінансові звіти;
 визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 приймає та виключає із членів «ЛК Клубу»;
 затверджує зразки нагородної та пам'ятної атрибутики, печаток, штампів та символіки Львівської громадської організації «Львівський карповий клуб».
Виходячи з цих прав в президію має вибиратись що найменше 5 чоловік. Далі ще уважно повивчаєм і надамо пропозицій.

ОКСИГЕН
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 1668
З нами з: 12.02.2008 07:49 pm

Re: Статут Львівського Карпового Клубу

» 12.01.2011 05:03 pm

резидії громадської організації «Львівський карповий клуб»

ПІП_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові або назва
_______________________________________________________________
підприємства, установи та організації)
АДРЕСА_________________________________________________________

тел. домашні___________________________Моб._____________________

E-MAIL__________________________________________________________ЗАЯВАПрошу прийняти мене ___________________________________________ в члени громадської організації «Львівський карповий клуб».
Статут громадської організації «Львівський карповий клуб» визнаю, ознайомлений, зобов’язуюсь його виконувати.

«__» __________ 20__ р.

__________________________________________ _______________
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Аватар користувача
volvo-leon
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 744
З нами з: 17.03.2007 08:00 pm
Звідки: Стрий

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 01.03.2013 10:33 am

які взноси треба платити. ??? Чи може вступити рибалка який ловить але невідпускае рибу????

Chipind21
 
Повідомлення: 10
З нами з: 24.02.2013 12:36 pm

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 01.03.2013 10:57 am

кі взноси треба платити. ??? Чи може вступити рибалка який ловить але невідпускае рибу????

...дотримуватись правил спортивної риболовлі, принципу «спіймав – відпусти»...
Так що, думаю. питання про внески відпадає само по собі.

Андрей LV
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 3813
З нами з: 13.03.2007 04:29 pm
Звідки: Львов

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 23.07.2013 04:41 pm

На сегоднешний день взносы не изменились? 300 вступительный и 600 ежегодно? Спасибо.

Аватар користувача
deconight
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 73
З нами з: 28.01.2012 08:14 pm
Звідки: Львів, Україна

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 23.07.2013 04:50 pm

Пока не изменились!!!

Alexey
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 168
З нами з: 05.05.2008 08:52 am
Звідки: Львів

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 24.07.2013 03:41 pm

Спасибо.

Аватар користувача
deconight
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 73
З нами з: 28.01.2012 08:14 pm
Звідки: Львів, Україна

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 24.11.2013 07:27 pm

Прочитав в наших товаришів- поляків. Етичний Кодекс карполова.

1. Bezwzględnie wypuszczaj złowione ryby. Завжди випускати зловлену рибу.

2. Doskonal sprzęt i metody połowu. Досконалі оснастки та методи лову.

3.Licz na jakość nie na ilość. Рахуй на якість а не кількість.

4. Nie przeszkadzaj wędkarzom łowiącym w pobliżu. Не заважай риболовам що ловлять поруч.

5. Dbaj o środowisko. Дбай про природу.

6. Posprzątaj po sobie. ПРИБИРАЙ ЗА СОБОЮ.

7. Propaguj wędkarstwo karpiowe. Пропагуй карпову риболовлю.

8. Obchodź się z rybami ostrożnie. Обходься з рибою обережно.

9. Pamiętaj Nie Zabijaj. Памятай- не вбивай.

10. Ryby to kumple a nie żarcie. РИБА - ЦЕ ТОВАРИШ а не ЇЖА.

Переклад мій. Все так просто.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 08.01.2014 03:23 pm

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! Скажіть, будь-ласка, чи потрібно додавати фотографії до заяви про вступ у "ЛКК" ? Якщо так, то скільки і якого розміру? А також з ким безпосередньо і за яким номером телефону можна поспілкуватись з приводу подачі заяви. Зазделегідь дякую, усім веселих СВЯТ!

ОFFICER
 
Повідомлення: 14
З нами з: 01.03.2013 10:55 pm

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 08.01.2014 05:34 pm

РИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! Скажіть, будь-ласка, чи потрібно додавати фотографії до заяви про вступ у "ЛКК" ? Якщо так, то скільки і якого розміру? А також з ким безпосередньо і за яким номером телефону можна поспілкуватись з приводу подачі заяви. Зазделегідь дякую, усім веселих СВЯТ!

фото - як на паспорт- 3х4 або 4х5. дзвонити кравцову або мені 0676745591. фото обовязково підписати. не забути про двох поручителів.

terry
Львівський карповий клуб
Львівська обласна федерація риболовного спорту
 
Повідомлення: 862
З нами з: 16.11.2009 11:04 pm

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 09.01.2014 12:30 am

Тарас, хотів спитати чи не залежалось десь моє клубне посвідчееня :) на прізвище Сало. Дякую.
Заяву з фото віддав 2 серпня. :)

Аватар користувача
deconight
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 73
З нами з: 28.01.2012 08:14 pm
Звідки: Львів, Україна

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 09.01.2014 12:55 am

Скільки потрібно голосів членів клубу для вступу в клуб?

Аватар користувача
Nazik
 
Повідомлення: 42
З нами з: 12.04.2008 11:32 am
Звідки: Львів

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 09.01.2014 11:02 am

Не голосів а необхідно два поручителя на заяві. Два діючих мембера ЛКК

Alexey
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 168
З нами з: 05.05.2008 08:52 am
Звідки: Львів

Re: Статут Львівського Карпового Клубу. Вступ до клубу.

» 11.05.2014 10:23 pm

Куда подати заявку на вступ до клубу?
Намагався дозвониться на телефон я кий за значений, ніхто невідповідає.

Аватар користувача
lhv 2005
Львівська обласна федерація риболовного спорту
Львівський карповий клуб
 
Повідомлення: 81
З нами з: 09.09.2013 09:49 am

Далі

Повернутись в Львівський карповий клубХто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей